x

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI (VIDIC COMPANY JSC)  

 

Hiện nay cơ cấu bộ máy  quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG HÀ NỘI (VIDIC COMPANY JSC)  gồm:

BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 03 (ba người): 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Giám đốc Nội Chính và Kinh Doanh.

- Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Giám đốc giúp việc Tổng Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đố về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHÒNG KỸ THUẬT:

- Chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng, tiếp nhận chuyển giao và quản lý các quy trình thực hiện tư vấn, thiết kế các công trình dự án

- Bóc tách định mức các hạng mục công trình, dự án. 

- Giám sát chất lượng cũng như tiến độ thi công các dự án, công trình của Công Ty.

- Quản lý hồ sơ dự án, xây dựng và theo dõi kế hoạch vận hành các công trình  Kết hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và thực hiện nội dung chương trình đào tạo, tổ chức thi nâng bậc kỹ thuật cho nhân viên hàng năm.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ:

- Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về việc xây dựng kế hoạch quản trị nhân lực, hành chính văn phòng. Đảm nhận và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh, quy hoạch cán bộ;

-Tham mưu và làm các thủ tục pháp lý trong việc ký kết, giám sát thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế với các nhà cung cấp. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu quản trị của Công ty.

- Lập kế hoạch đào tạo và tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương hàng năm; tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng. Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo luật định và quy chế của Công ty.

- Theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy lao động, nội quy, quy chế của Công ty và thực hiện công tác kỷ luật. Thực hiện các nhiệm vụ của công tác hành chính, văn thư lưu trữ. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch bảo vệ, an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ…

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán. Phòng có chức năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm; Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty. Thực hiện thu tiền bán hàng,  quản  lý  kho  quỹ;  Chịu  trách  nhiệm  hướng  dẫn,  kiểm  tra  việc  lập  hóa  đơn chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế  toán, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.

QUẢN LÝ KHO.

- Quản lý các kho vật tư, nguyên liệu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất, bán hàng, Thực hiện công tác xuất, nhập vật tư, nguyên liệu, theo dõi, đối chiếu, lập các bảng kê bán hàng, báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày, tuần, tháng gửi các phòng Nghiệp vụ của công ty và Tổng Công ty theo quy định.

HỆ THỐNG SHOWROOM BÁN HÀNG.

1.53505 sec| 1838.07 kb